Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN EET ZAKELIJK

 

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. EetZakelijk: de eenmanszaak Eet Zakelijk, gevestigd aan de Buitenom 19a te (2512 XA) ‘s Gravenhage, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50108107, aanbieder van het Lidmaatschap en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Kaarthouder: de houder van de Lidmaatschapskaart.
 3. Deelnemende Restaurants: alle door EetZakelijk geselecteerde restaurants waar de Kaarthouder gebruik kan maken van het Lidmaatschap.
 4. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen EetZakelijk en de Abonnee op grond waarvan de Kaarthouder, op vertoon van zijn Lidmaatschapskaart, recht heeft op korting bij de Deelnemende Restaurants.
 5. Lidmaatschapskaart: door EetZakelijk aan de Kaarthouder verstrekte pas.
 6. Abonnee: de natuurlijk of rechtspersoon die bij EetZakelijk een Lidmaatschap afsluit en wederpartij bij de overeenkomst met EetZakelijk in de zin van artikel 6:231 sub c BW.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele algemene voor­waarden van de Abonnee, van toepassing op het Lidmaatschap en het gebruik van de Lidmaatschapskaart.

 

ARTIKEL 3. PERSOONLIJKE LIDMAATSCHAPSKAART

De persoonlijke Lidmaatschapskaart wordt afgegeven ten behoeve van één persoon. Deze persoonlijke Lidmaatschapskaart is strikt persoonlijk. Het is de Abonnee niet toegestaan een ander gebruik te laten maken van zijn/haar persoonlijke Lidmaatschapskaart of de korting waarop deze kaart recht geeft.

 

ARTIKEL 4. BEDRIJFSKAART

De Lidmaatschapskaart voor bedrijven wordt afgegeven ten behoeve van de werknemers van één (1) onderneming (de Abonnee). Voor bedrijven geldt dat de Lidmaatschapskaart en korting waarop deze kaart recht geeft, uitsluitend mag worden gebruikt door de werkzame personen binnen de onderneming van de Abonnee.

 

ARTIKEL 5. LIDMAATSCHAPSKAART

 1. Bij aanvang van het Lidmaatschap ontvangt de Abonnee eenmalig, kosteloos een Lidmaatschapskaart. Op vertoon van deze kaart heeft de Kaarthouder recht op korting in de Deelnemende Restaurants.
 2. Indien de Abonnee zijn/haar Lidmaatschapskaart verliest, kan de Abonnee éénmalig kosteloos een nieuwe Lidmaatschapskaart aanvragen. Bij alle volgende aanvragen brengt EetZakelijk aan de Abonnee voor het versturen van een nieuwe Lidmaatschapskaart € 25,00 (incl. BTW) in rekening. EetZakelijk is niet gehouden tot het versturen van een vervangende Lidmaatschapskaart, indien EetZakelijk misbruik vermoedt.

 

ARTIKEL 6. DUUR EN OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Een Lidmaatschap wordt aangegaan voor de minimale duur van twaalf (12) maanden. De opzegtermijn bedraagt één (1) maand. Het Lidmaatschap kan niet tussentijds worden opgezegd, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden staat vermeld.
 2. Indien de Abonnee nalaat het Lidmaatschap tijdig en met inachtneming van de geldende opzegtermijn op te zeggen, wordt het Lidmaatschap telkens na ommekomst van de contractperiode stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden en condities voor de duur van twaalf (12) maanden.
 3. Opzegging van het Lidmaatschap geschiedt online via de website van Eetzakelijk: www.eetzakelijk.nl/opzeggen. Een opzegging is eerst definitief op het moment dat de Abonnee een bevestiging daarvan via e-mail van EetZakelijk heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 7. DEELNEMENDE RESTAURANTS EN KORTING

 1. EetZakelijk heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de Deelnemende Restaurants, dat wil zeggen dat EetZakelijk een nieuw restaurant aan het aanbod van Deelnemende Restaurants kan toevoegen, maar ook dat een restaurant uit het aanbod van Deelnemende Restaurants kan worden verwijderd. De diversiteit van Deelnemende Restaurants evenals de kwaliteit, het aanbod en de geografische spreiding daarvan is aan verandering onderhevig. EetZakelijk spant zich in de diversiteit, kwaliteit en geografische spreiding van het aanbod van Deelnemende Restaurants op peil te houden.
 2. Wijzigingen in het aanbod van Deelnemende Restaurants geven de Abonnee niet het recht op voortijdige ontbinding, opzegging of beëindiging van het Lidmaatschap. Ook heeft de Abonnee in dat geval geen recht op enige korting, compensatie, terugbetaling of schadevergoeding.
 3. EetZakelijk zal de Abonnee tijdig informeren over eventuele wijzigingen in het aanbod van Deelnemende Restaurants. Een overzicht van de Deelnemende Restaurants treft men aan op de website van EetZakelijk: https://www.eetzakelijk.nl. Een door EetZakelijk, al dan niet via haar website, verstrekt overzicht van Deelnemende Restaurants betreft altijd een momentopname. De Abonnee kan aan dergelijke overzichten geen rechten ontlenen.
 4. EetZakelijk behoudt zich te allen tijde het recht voor de korting waarop het Lidmaatschap recht geeft, waaronder de hoogte van de korting en/of de dagen waarop de korting geldt, eenzijdig te wijzigen zonder dat de Abonnee in dat geval recht heeft op enige restitutie, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. EetZakelijk zal daarbij altijd rekening houden met de redelijke belangen van haar Abonnees.

 

ARTIKEL 8. FACTURATIE EN BETALING

 1. De Abonnee ontvangt na het aangaan van het Lidmaatschap een factuur van EetZakelijk.
 2. Betaling van facturen geschiedt per overschrijving of per automatische incasso. Overschrijvingen dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door EetZakelijk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Automatische incasso’s worden uitgevoerd ongeveer vijftien (15) dagen na factuurdatum. In geval van automatische incasso, dient de Abonnee telkens zorg te dragen voor voldoende saldo op de opgegeven bank- of girorekening zodat de afschrijvingen plaats kunnen vinden.
 3. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld in geval van storneren van het afgeschreven bedrag of wegens een ontoereikend saldo op de opgegeven rekening, dan wel na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de Abonnee van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Abonnee is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke EetZakelijk maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Abonnee. In dat geval is de Abonnee een vergoeding verschuldigd van ten minste 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door EetZakelijk gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 9. PRIVACY

 1. EetZakelijk behandelt alle gegevens en informatie, die zij in het kader van het Lidmaatschap van de Abonnee ontvangt, vertrouwelijk.
 2. EetZakelijk kan gebruiksgegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot het gebruik van het Lidmaatschap door de Abonnee. Daarbij kunnen onder meer gegevens als lidmaatschapsnummer, totaalbedrag van de rekening, de hoogte van de korting, het Deelnemende Restaurant waar gebruik werd gemaakt van de korting en de geografische locatie worden verzameld en opgeslagen.
 3. Alle door EetZakelijk ontvangen, verzamelde en verwerkte gegevens worden slechts gebruikt in het kader van de uitvoering van het Lidmaatschap en het promoten, analyseren en verbeteren van haar dienstverlening. Gegevens welke de Abonnee identificeerbaar maken, worden niet met derden gedeeld, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van de door EetZakelijk doorgegeven persoonsgegevens aan eenzelfde vertrouwelijke behan­deling worden gebonden.
 4. De Abonnee ontvangt periodiek een digitale nieuwsbrief van EetZakelijk via e-mail. De Abonnee dient EetZakelijk tijdig op de hoogte te stellen indien hij/zij haar e-mailadres wijzigt. Iedere nieuwsbrief bevat een link via welke link de Abonnee zich uit kan schrijven voor ontvangst van toekomstige uitgaven van de nieuwsbrief.
 5. EetZakelijk spant zich er redelijkerwijs toe in alle door haar verzamelde gegevens veilig, de huidige stand der techniek in acht nemende, op te (doen) slaan.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van EetZakelijk of de bedrijfsleiding van EetZakelijk, ondergeschikten daarvan uitgezon­derd, is de aansprakelijkheid van EetZakelijk voor schade welke voortvloeit uit een tussen partijen gesloten overeenkomst beperkt tot maximaal het bedrag dat de Abonnee gedurende het jaar waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft voor zijn/haar Lidmaatschap heeft betaald, verminderd met de door EetZakelijk gemaakte kosten voor inschakeling van derden, in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan EetZakelijk uitkeert.

 

ARTIKEL 11. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Het is EetZakelijk toegestaan de onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zullen gelden. De gewijzigde voorwaarden zijn slechts van toepassing op nieuw te sluiten overeenkomsten en stilzwijgende verlenging van reeds gesloten overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden maken vanaf het moment van stilzwijgende verlenging integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen EetZakelijk en de Abonnee.

 

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op de overeenkomst tussen EetZakelijk en de Abonnee is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een voortvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van EetZakelijk, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat EetZakelijk met de Abonnee kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.